OM OSS

Vi holder til i Dronningens gate 10, i gågata i Moss. Inntil videre er alle søndagsmøtene våre i Vålerveien 75 (Misjonshuset Moss), hvor vi leier til det nye lokalet vårt i gågata er klart.

Filadelfia Moss ble stiftet i 1929. Vi er en pinsemenighet, som er medlem av den norske pinsebevegelsen.

Vi tror

1. Vi tror på Bibelen som Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje fra Ham til oss. Den er derfor vår eneste rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Bibelen som den absolutte autoritet.

 

2. Vi tror at Bibelen åpenbarer Gud som en treenighet, altså tre personer i guddommen: Gud – Faderen, Gud – Sønnen og Gud – Den Hellige Ånd.

 

3. Vi tror at hvert menneske er en unik skapning og har en uendelig verdi. Mennesket som skapning er unikt, fordi det er skapt i Guds bilde og får sin verdi fra sin skaper -  ikke i kraft av sine egenskaper. Det vil si at alle mennesker har like stor verdi. Livet er hellig fra unnfangelsen til dødsøyeblikket.

 

4. Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner, mellommannen mellom Gud og mennesker. Vi tror at den som sier ja til Jesus som sin personlige Herre og Frelser blir rettferdiggjort og født på nytt - alt ved Guds nåde. Vi tror at Jesus Kristus ofret seg én gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og kropp. Derfor tror vi på guddommelig helbredelse i kropp og sjel, og av den grunn praktiserer vi bønn for syke.

 

5. Vi tror at den som har kommet til personlig omvendelse og tro skal døpes. Dåpen skal utføres som i den første menighets tid, med full neddykking i vann, og dåpen skjer til Kristus - og etter Jesu egen befaling; i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

 

6. Vi tror at fra det øyeblikk en person sier ja til Jesus som sin personlige Herre og Frelser, blir vedkommende rettferdiggjort. I dette øyeblikk begynner Gud et helliggjørelsesverk i den troende, hvor vi blir mer og mer like Kristus - det vil si at vi modnes og vokser som kristne.

7.Vi tror at Jesus skal være vårt etiske forbilde, derfor bør Kristi sinnelag komme til utrykk i menigheten som helhet og hos den enkelte. I praksis vil dette bety at vi sterkt ønsker å vektlegge hensyn til den svake, rettferdighet, barmhjertighet, trofasthet og nestekjærlighet.

7. Vi tror på de grunnleggende prinsippene i Det nye testamentet for den lokale menighets ordninger, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst visjon og virkeplan som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode.  

 

8. Vi tror at nattverden skal ha sin sentrale plass i menighetens gudstjenesteliv, til minne om og forkynnelse av Jesu død for oss. Nattverden er bare for de kristne og viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.

 

9. Vi tror at alle troende kan få oppleve Guds løfte om dåpen i Den Hellige Ånd, slik de første kristne opplevde i den første tid. Alle troende bør søke denne kraften til liv og tjeneste. Det ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger.

 

10. Vi tror at alle nådegavene og de åndelige tjenestene som Det nye testamentet viser oss, skal fungere i Guds menighet på jorden inntil Jesus kommer og henter de troende hjem.

 

11. Vi tror at menighetens hovedoppgave , ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler. Det skjer ved aktiv evangelisering i den troendes hverdag på skoler, arbeidsplasser og andre plasser han eller hun måtte være. Vi som troende er kaldt til å lyse opp en mørk verden med ord og handling.  Jesus ba oss også om og ta evangeliet til verdens ende - derfor driver vi misjon.

 

12. Vi tror på alt Guds Ord. De punktene som er nevnt, er nedskrevet for at den enkelte kan kjenne vårt standpunkt i de mest elementære spørsmål.

VISJON

Vi ser en menighet som i Guds kjærlighet og

Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle.

© 2019 av Filadelfia Moss

  • Black Spotify Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon