top of page

Vi tror

VI TROR 

1. Vi tror på Bibelen som Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje fra Ham til oss. Den er derfor vår eneste rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Bibelen som den absolutte autoritet.

 

2. Vi tror at Bibelen åpenbarer Gud som en treenighet, altså tre personer i guddommen: Gud – Faderen, Gud – Sønnen og Gud – Den Hellige Ånd.

 

3. Vi tror at hvert menneske er en unik skapning og har en uendelig verdi. Mennesket som skapning er unikt, fordi det er skapt i Guds bilde og får sin verdi fra sin skaper -  ikke i kraft av sine egenskaper. Det vil si at alle mennesker har like stor verdi. Livet er hellig fra unnfangelsen til dødsøyeblikket.

 

4. Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner, mellommannen mellom Gud og mennesker. Vi tror at den som sier ja til Jesus som sin personlige Herre og Frelser blir rettferdiggjort og født på nytt - alt ved Guds nåde. Vi tror at Jesus Kristus ofret seg én gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og kropp. Derfor tror vi på guddommelig helbredelse i kropp og sjel, og av den grunn praktiserer vi bønn for syke.

 

5. Vi tror at den som har kommet til personlig omvendelse og tro skal døpes. Dåpen skal utføres som i den første menighets tid, med full neddykking i vann, og dåpen skjer til Kristus - og etter Jesu egen befaling; i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

 

6. Vi tror at fra det øyeblikk en person sier ja til Jesus som sin personlige Herre og Frelser, blir vedkommende rettferdiggjort. I dette øyeblikk begynner Gud et helliggjørelsesverk i den troende, hvor vi blir mer og mer like Kristus - det vil si at vi modnes og vokser som kristne.

7. Vi tror på de grunnleggende prinsippene i Det nye Testamentet for den lokale  menighets ordninger, og at de lokale menigheter skal være suverene med full  selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og  søke å gjennomføre en hvilken som helst visjon og virkeplan som den tror er  forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode.  

8.  Vi tror at nattverden skal ha sin sentrale plass i menighetens gudstjenesteliv  til minne om, og forkynnelse av Jesu død for oss. Nattverden er bare for de  kristne og viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet. 

9. Vi tror at alle troende kan få oppleve guds løfte om dåpen i Den Hellige Ånd,  slik de første kristne opplevde i den første tid. Alle troende bør søke denne 

kraften til liv og tjeneste. – Det ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye  tunger.  

10. Vi tror at alle de åndelige tjenester som Det nye Testamentet viser oss, skal  fungere i Guds menighet på jorden inntil Jesus kommer og henter de troende  hjem. 

11. Vi tror at alle nådegavene som omtales i Det nye Testamentet, skal være  virksomme i menigheten inntil Jesus kommer igjen. 

11. Vi tror at menighetens hovedoppgave , ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede  andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler. Det skjer ved  aktiv evangelisering i den troendes hverdag på skoler, arbeidsplasser og andre  plasser han eller hun måtte være. Vi som troende er kaldt til å lyse opp en mørk  verden med ord og handling.  Jesus ba oss også om og ta evangeliet til verdens  ende. Derfor driver vi misjon. 

12.  Vi tror på alt Guds Ord. De punktene som er nevnt, er nedskrevet for at den  enkelte kan kjenne vårt standpunkt i de mest elementære spørsmål. 

bottom of page